فارسی ششم پنجره های شناخت

حجم فایل : 920.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
پنجره های شناخت آشنایی با کلمات هم خانواده به کلمات زیر با دقت نگاه کنید:
علم عالم ، معلوم ، معلم ، تعلیم ، علوم
شهد شاهد ، مشهد ، شهادت ، مشهود ، شهید
درس تدریس ، مدرس ، دروس
در هر ردیف کلماتی را می بینیم که دارای حروفی مشترک با یکدیگر هستند. واژه های ردیف اول در (ع ، ل ، م) و همه ی کلمات ردیف دوم در سه حرف (ش ، ه ، د ) و کلمات ردیف سوم در (د ، ر ، س) مشترک هستند.
به کلماتی که از یک ریشه و خانواده باشند کلمات هم خانواده گفته می شود.
نکته : باید توجه داشته باشیم که در کلمه های هم خانواده ترتیب آمدن حروف اصلی حتماً باید رعایت شود.
اهمیت شناخت کلمات هم خانواده به تشخیص شکل کلمات و درست نویسی در املا کمک میکند.
حالا با کمک یکدیگر برای کلمه های زیر هم خانواده مناسب بنویسیم:
کتب : ................. ، ......................
افکار : ................. ، .................... تمرین باطن ناپسند تشابه مضر ،‌ زیان آور در به از به در در از به منظور یافتن کلمات هم خانواده است .
الف ) فکر ، افکار ، تفکّر ،‌متفکّران (فکر)
ب ) معلومات ، تعلیم ، معلّمان ،‌تعلیمات ( علم ) پایان...